Privacy beleid 

Artikel 1. Definities
1. 1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 1. GezondeLeefstijlinBeweging: de gebruiker van dit privacy beleid: de eenmanszaak GezondeLeefstijlinBeweging, gevestigd aan de Steenbokstraat 53, 2394 PE te Hazerswoude-Rijndijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 83748423 en die is aangesloten bij Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);
 2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met GezondeLeefstijlinBeweging, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met GezondeLeefstijlinBewegingv.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen GezondeLeefstijlinBeweging en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die GezondeLeefstijlinBeweging aanbiedt;
 4. website: de website gezondeleefstijlinbeweging.nl die door GezondeLeefstijlinBeweging wordt beheerd;
 5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
 6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor GezondeLeefstijlinBeweging is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt GezondeLeefstijlinBeweging volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. GezondeLeefstijlinBeweging gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. GezondeLeefstijlinBeweging verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens aan GezondeLeefstijlinBeweging heeft verstrekt, bijvoorbeeld via de website of via de website van BLCN, of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met GezondeLeefstijlinBeweging

2.4.GezondeLeefstijlinBeweging verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam;
 2. E-mailadres;
 3. Leeftijd
 4. Geslacht;
 5. IP-adres;
 6. Surfgedrag;
 7. Locatiegegevens.

2.5. Bijzondere persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. GezondeLeefstijlinBeweging kan echter niet altijd controleren of een betrokkene ouder dan 16 is GezondeLeefstijlinBeweging raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat GezondeLeefstijlinBeweging zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met GezondeLeefstijlinBeweging middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zalGezondeLeefstijlinBeweging de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen of toestemming van de betrokkene.
3.2. GezondeLeefstijlinBeweging verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene
 2. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan de betrokkene;
 3. het tot stand komen van de overeenkomst;
 4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 5. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
 6. het behandelen van een betaling;
 7. het opbouwen en bijhouden van een klantenadministratie;
 8. het sturen van een factuur;
 9. het voldoen aan administratieve plichten;
 10. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
 11. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
 12. om de website en de dienstverlening van GezondeLeefstijlinBeweging te verbeteren;
 13. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, polisnummer ziektkostenverzekering en geboortedatum van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de [persoonsgegevens] kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. GezondeLeefstijlinBeweging zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. GezondeLeefstijlinBeweging verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. GezondeLeefstijlinBeweging streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. GezondeLeefstijlinBeweging zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Profilering
4.1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan GezondeLeefstijlinBeweging heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

4.2. Het doel van profilering is:

 1. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan GezondeLeefstijlinBeweging vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
 2. marketinganalyses;
 3. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

4.3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door GezondeLeefstijlinBeweging worden verwerkt:

 1. geslacht;
 2. leeftijd;
 3. locatiegegevens;
 4. surfgedrag.

Artikel 5. Nieuwsbrieven
5.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan GezondeLeefstijlinBeweging. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
5.2. GezondeLeefstijlinBeweging zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven

6.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 2. door contact op te nemen met GezondeLeefstijlinBeweging, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.

6.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 7. Wissen van persoonsgegevens

7.1. GezondeLeefstijlinBeweging zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

7.2. GezondeLeefstijlinBeweging is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

8.1. GezondeLeefstijlinBeweging zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

 1. GezondeLeefstijlinBeweging daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 4. de doorgifte geschiedt aan een door GezondeLeefstijlinBeweging voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker GezondeLeefstijlinBeweging een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

8.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
9.1. Op verzoek verleent GezondeLeefstijlinBeweging aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die GezondeLeefstijlinBeweging van hem bijhoudt en verstrekt GezondeLeefstijlinBeweging de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
9.2. GezondeLeefstijlinBeweging biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die GezondeLeefstijlinBeweging van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen
9.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij GezondeLeefstijlinBeweging worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van GezondeLeefstijlinBeweging. GezondeLeefstijlinBeweging reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 10. Bezwaar
10.1 De betrokkene kan bij GezondeLeefstijlinBeweging bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat GezondeLeefstijlinBeweging het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt GezondeLeefstijlinBeweging met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij GezondeLeefstijlinBeweging bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 11. Recht van beperking
11.1 Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene GezondeLeefstijlinBeweging verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 12. Contact
12.1 Voor vragen over de wijze waarop GezondeLeefstijlinBeweging persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die GezondeLeefstijlinBeweging van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met GezondeLeefstijlinBeweging.

Contactgegevens:

GezondeLeefstijlinBeweging
adres:                         Steenbokstraat 53
postcode/plaats:     2394 PE  Hazerswoude-Rijndijk
e-mailadres:             info@gezondeleefstijlinbeweging.nl
telefoonnummer:   +31613748429

12.2 Indien GezondeLeefstijlinBeweging op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt GezondeLeefstijlinBeweging de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 13. Beveiligingsmaatregelen
13.1 Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft GezondeLeefstijlinBeweging verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

Artikel 14. Privacy beleid van derden
14.1 Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. GezondeLeefstijlinBeweging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

Artikel 15. Wijzigingen
15.1 GezondeLeefstijlinBeweging behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van GezondeLeefstijlinBeweging.

Artikel 16. Datalek
16.1 Indien zich bij GezondeLeefstijlinBeweging een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal GezondeLeefstijlinBeweging daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
16.2 Indien er sprake is van een datalek bij GezondeLeefstijlinBeweging dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt GezondeLeefstijlinBeweging de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte

Artikel 17. Cookies
17.1 GezondeLeefstijlinBeweging gebruikt functionele, analytische en tracking
17.2 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
17.3 GezondeLeefstijlinBeweging plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
17.4 De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website.
17.5 Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
GezondeLeefstijlinBeweging Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.
GezondeLeefstijlinBeweging ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan GezondeLeefstijlinBeweging zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan GezondeLeefstijlinBeweging op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. GezondeLeefstijlinBeweging heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
GezondeLeefstijlinBeweging Tracking cookie Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

17.6 GezondeLeefstijlinBeweging kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van GezondeLeefstijlinBeweging ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. GezondeLeefstijlinBeweging raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

Artikel 18. Klacht indienen
18.1 Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door GezondeLeefstijlinBeweging niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.